Made for

 Maestro Yi-Wen Jiang

you can listen to its sound on:

http://youtu.be/P_J-OeyCmGU

https://www.youtube.com/watch?v=Ycu9skJPv8I&feature=youtu.be